các yếu tố cấu thành giá chè thái nguyên

Giá chè Thái Nguyên được cấu thành từ các yếu tố

Theo ông Minh Cường, Giá chè Thái Nguyên được cấu thành từ các yếu tố chính gồm đẳng cấp thương hiệu trà, nguồn nguyên liệu trà sạch và bí quyết mật truyền. Theo ông, Giá chè Thái Nguyên được cấu thành từ các yếu tố nào, thưa ông? – Trước hết, nói về đẳng cấp […]