Tách trà Long ẩm thơm

Tách trà Long ẩm thơm trên đồi chè thái nguyên xanh mướt.